17 Ocak 2009 Cumartesi

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının talan edilmesinin önü açılmak isteniyor !!!

Fenerbahçe Vapurundan Sonra Fenerbahçe Kampı …

Özelleştirme İdaresine devredildi.

Atatürk'e Köşk yapılması için Atatürk'e teklif edilen ancak Atatürk'ün "burası bir insan için çoktur, Halk istifade etsin" diyerek kabul etmediği daha sonra demiryolcuların ve halkın istifade etmesi için düzenlenen TCDD FENERBAHÇE KAMPI satılmak üzere TCDD Yönetim Kurulunun 28.11.2008 tarih 23/230 sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredildi(http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=446 )

kentvedemiryolu.com adresinde yayınlanan bu habere göre, mülkiyeti TCDD'ye ait olan, eskiden Feneryolu –Fenerbahçe arasındaki demiryolu ile hattı ile mevcut hatta bağlı olan(bu hat sökülmüştür ancak mülkiyeti halen TCDD'dir), şimdiki adıyla TCDD Fenerbahçe Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, "özelleştirilmesi" için Özelleştirme İdaresine devredilmiş bulunmaktadır.

Ülkenin tüm kaynaklarının satışını öngören ve 24.7.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5793 sayılı "torba kanunun" emsal teşkil etmesi muhtemel bir uygulaması ile karşı karşıyayız

Bilindiği üzere, bu kanun, başta Haydarpaşa olmak üzere, TCDD'ye ait istasyon/gar ve arazilerinin satışını, okulların DSİ, karayolları arazilerinin, Devlet Hava Meydanlarının satışını öngören, kıyı işgallerini yasalaştıran ve devamlılığını sağlatan, yapılacak tüm satış ve inşaat işleri için özel istisnalar getirip, İmar Kanunu ve Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma kanunu devre dışı bırakan bir yasadır.

Ülke genelinde bu yasa ile ilgili olarak nerelerde uygulamalar yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmamakla birlikte, TCDD dahilinde bildiğim kadarıyla, Halkalı Gar dahilinde bir arazi, bu kanuna dayanılarak TOKİ'ye devredildi. Yedikule İstasyonu arazisinin TOKİ'ye devredilmesi için yoğun bir çalışma var(Marmaray güzergahını değiştirecek kadar).

TCDD Fenerbahçe Kampı için geliştirilen yöntem ise, "özelleştirme idaresine" devredilerek yapılması itibariyle ilk işlem olma özelliğine sahip! Ancak, TCDD Yönetiminin, 5793 sayılı kanunun dayanak olarak kullandığı 43.maddesi, CHP tarafından Anayasa mahkemesine götürülmüştü!

Bu devre dayanak olan ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesince İPTAL edilmesi istenen 5793 sayılı kanunun 43. maddesini hatırlamak gerekirse;

"MADDE 43- 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, son fıkrasının ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu taşınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir.

İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak imar planı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilir.

Satış bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temininde kullanılır.

Bu taşınmazların satışına ilişkin iş ve işlemler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu satışlarda 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan ihale usullerinden biri uygulanır.

Bu ihalelerde hangi usulün uygulanacağına, taşınmazın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak TCDD Yönetim Kurulunca karar verilir.

TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte taşınmazların idaresinden sorumlu genel müdür yardımcısı ve daire başkanı, mali işler daire başkanı, yatırım ve planlamadan sorumlu daire başkanı ve emlak şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde taşınmazlardan sorumlu bölge müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, yol müdürü, mali işler müdürü ve emlak şefinden oluşan değer tespit komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu daire başkanı, hukuk müşaviri, mali işler daire başkanı ve taşınmaz dairesi ihale şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde mali işlerden sorumlu bölge müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, mali işler müdürü ve taşınmaz ihale birim şefinden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

Değer tespit komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. Komisyon, aynı maddenin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen değer tespit yöntemlerinden en az birini uygulamak suretiyle değer tespiti yapar. Değer tespiti TCDD Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik kazanır. İhale komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. İhale komisyonu, belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçevesinde ihaleyi gerçekleştirir. İhale komisyonunca alınan ihale kararı, TCDD Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale kararı kamuoyuna duyurulur.

İşletmecilik fazlası taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yöntemine tabi olmaksızın satışına ve satış bedelinin dörtte birini peşin, kalan bedele kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki yılı geçmemek üzere taksitlendirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan satışlarda mülkiyetin devri TCDD tarafından takyidat konulmaksızın ve teminat alınmaksızın peşinatın ödenmesinden sonra gerçekleştirilir."

"Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar ve parselasyon planları, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il, ilçe ve belde belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer.Üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re'sen yürürlüğe konulur."

"Ayrıca, TCDD'ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca uygun görülenler 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca TCDD Genel Müdürlüğüne aktarılır."

Dava, Anayasa mahkemesinde devam ediyor!!!

www.anayasa.gov.tr/images/loaded/pdf_dosyalari/veri-istatistik/yargisal/incelenmekte_olan_dosyalar.doc adresinde bugün itibariyle yayınlanan bilgilere göre davanın durumu aşağıdaki gibidir:


Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY

2008/87

24.7.2008 günlü, 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un:

1- 3. maddesiyle değiştirilen 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 51. maddesinin dördüncü fıkrasının,

2- 7. maddesiyle değiştirilen 2.3.1984 günlü, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü tümcelerinin,

3- 15. maddesiyle değiştirilen 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek Madde 3'ün;

a) Birinci tümcesinde yer alan "… ve bu Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak …" ibaresinin,

b) "Bu madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar palanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki hükümler uygulanmaz." biçimindeki beşinci tümcesinin,

c) Yedinci tümcesinde yer alan "… ve 19 uncu maddede belirtilen ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak kesinleşir ve yürürlüğe girer." ibaresinin,

4- 42. maddesiyle değiştirilen 22.2.2005 günlü, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin ikinci fıkrasının,

5- 43. maddesiyle değiştirilen 21.4.2005 günlü, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 32. maddesinin son fıkrasının ilk iki tümcesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas İncelemede

18.9.2008

Davanın Anayasa mahkemesinde görülmekte olduğunu gayet iyi bilen TCDD Yönetiminin, dava sonuçlanmadan sessiz sedasız bu tesisi elinden çıkartma çabası, niyet sorgulaması açısından manidardır.

Yönetime geldiği günden bu yana tek işi, TCDD'nin tüm değerlerini satmak ve tren seferlerini sonlandırmak olan TCDD Yönetiminden olası yargı kararlarına bu şekilde "çalım atmaya" kalkması hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü bu yönetim de, bu yönetimi atayan siyasi iktidar gibi, yargı kararlarından hoşlanmamakta, yargıyı-hukuku ayak bağı olarak görmektedir.

Bu devirde ilk temelde öne çıkan, Fenerbahçe sahil kesimine yapılmak istenen; kruvaziye liman ve "kentsel dönüşüm(yağma)" adı altında yapılacak inşaat faaliyetleriyle, sahilin bir avuç zengin için peşkeş çekilmek istenmesidir. Kampın hemen yanında askeriye gibi kamu kuruluşlarına ait başka tesisler de vardır. Yazının başındaki ilk resimde de açıkça görüleceği üzere, bölgenin birilerinin iştahını kabartması için yeterince sebep vardır!!!!

İşin görünmeyen boyutu ise; bu uygulama hayata geçer ise, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar'larının devirleri için EMSAL oluşturacak!!!!

İşte bu noktada, başta ulaştırma sektöründe örgütlü sendika olan BTS olmak üzere, Haydarpaşa Dayanışması Platformu gibi konuyla ilgili tüm duyarlı demokratik kitle örgütlerine ve odalara büyük görev düşüyor.

Yaklaşık 3 yıldır Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının, "Dünya Ticaret Merkezi, Manhattan, Venedik vb. adlarla yağmalanmak" istenmesine karşı verilen mücadele ve savunma hattında elde kazanımlar, bu uygulama ile oluşturulmak istenen EMSAL ile elimizden alınmak istenmektedir.

Bu yüzden öncelikle, Özelleştirme İdaresine yapılan bu devrin önüne geçilmesi için gerekli hukuki başvurular ivedilikle yapılmak zorundadır! Aynı zamanda bu niyetler, kamuoyu nezdinde teşhir edilmelidir.!

AKP'nin "ülkeyi pazarlamakla mükellef" olduğunu söyleyen başkanı ve aynı zamanda T.C. Başbakanı olan R.T.Erdoğan'ın, "Çalık grubuna Haydarpaşa Garını pazarlamak için verdiği söze dayanarak" meclisten geçirdiği iddia edilen 5793 sayılı mevzu bahis kanunun, "amaca yönelik" ilk bu uygulaması durdurulamaz ise, gelecekte bizleri hiç de iyi günler beklemeyecektir.

İlgili birey ve kurumlara önemle duyurulur…